Mivel már többen kértétek, hogy beszéljünk egy kicsit az adóalapot módosító tényezőkről, ezért most összegyűjtöttem neked a néhány adóalapot csökkentő tényezőt.

Ezeket érdemes megjegyezned, mert a vizsgán mindig ki kell számolnod az adóalapot, s nem mindig adják meg összevontan az adóalapot módosító tényezők összegét, hanem sokszor azt neked kell kiszámolnod, s ahhoz tudnod kell, hogy mi csökkent és mi növel.

A felsorolás nem teljes, az általam legfontosabbnak ítélt adóalapot csökkentő tényezők vannak benne.

Nézzük is az adóalapot csökkentő tényezőket!

Jól

1.    Korábbi évek elhatárolt veszteségéből  az adózó döntése szerinti összeg,
Előző  évek vesztesége időbeli korlát nélkül elhatárolható. Mindig a legkorábban keletkezett veszteséget kell leírni. 2003.december 31-ig keletkezett veszteséget a következő 5 évben lehet elhatárolni.

2.    Kettős könyvvitelt vezető adózónál a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg,

3.    Terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege

4.    Adótörvény szerinti értékcsökkenés

5.    A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, feltéve, hogy a részesedést az adózó az értékesítését megelőzően legalább egy éven át birtokolta.

6.    Lekötött fejlesztési tartalék – max.AEE 50%-a, de max.500 millió ft. A lekötött fejlesztési tartalékot az adóév utolsó napjával kell az adózás előtti eredményt csökkenteni és az éves beszámolónkban ennek megfelelően, lekötött tartalékként kimutatni. A lekötött összeget 6 év alatt beruházásra kell fordítani, ha nem sikerül, kamatostul kell az adót rá megfizetni utólag. A lekötött tartalékból megvalósított beruházásra értékcsökkenés nem számolható el (az adóalap csökkentés erejéig persze). Tehát ez az adóalap csökkentési lehetőség nem más, mint egy előrehozott értékcsökkenési leírási lehetőség, nem igazi kedvezmény (de sakkozásra az adózásban kiváló)

7.    Kapott osztalék (kivéve ellenőrzött társaságtól, lsd.off-shore)

8.    A sikeres szakmai vizsgát tett  szakképző iskolai tanuló  továbbfoglalkoztatása esetén, valamint a munkanélküli személy foglalkoztatása esetén  legfeljebb 12 hónapon át befizetett TB járulék összege, akkor,  ha a korábban munkanélküli magánszemély alkalmazása óta, illetőleg azt megelőző hat hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazását megelőző hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban.

9.    Behajthatatlan követelés
A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés; (kivéve : elévült és bírósági úton sem behajtható követelés

10.    Elengedett bírság (ha előtte alapnövelő volt)

11.    Kapott jogdíj bevételének 50%-a – maximum az adózás előtti eredmény 50%-áig

12.    K+F költségek, alapkutatás költségei (csökkenteni kell a kapott támogatással és az alvállalkozók költségével)

13.    Műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény értékét növelő felújítás költsége a tárgyi eszközt nyilvántartó adózónál,

14.    Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként  vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg,

15.    Legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb a  minimálbér, feltéve, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt,

16.    Átlagos állományi létszámnövekedésnél a növekmény és a havi minimálbér éves szintre átszámított szorzata,akkor, ha az adózónak nincs dec.31-én köztartozása és az átlagos állományi létszám az előző évben 5 fő volt. Csak mikrovállalkozások vehetik csak igénybe

17.    Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnál – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vett ingatlan, műszaki berendezések, gépek, járművek üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke, összeg nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál

18.    Közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében,  vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének a  20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, valamint  további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Következő bejegyzésben az adóalapot csökkentő tényezők után, még megnézzük az adóalapot növelő tényezőket is !

Nézz vissza,  nehogy lemarad!