Ma ismét a társasági adóalapot módosító tényezők kerülnek terítékre.

Már átnéztük a legjelentősebb társasági adóalapot csökkentő tényezőket ebben a bejegyzésben.

Így ma folytatjuk a társasági adóalapot növelő tényezőkkel.

A felsorolás most sem teljes, az általam legfontosabbnak ítélt adóalapot növelő tényezők vannak benne.

Nézzük is az adóalapot növelő tényezőket!

1.    A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg következtében az adóévben elszámolt ráfordítás. (pl. garanciális kötelezettség, végkielégítés miatt képzett céltartalék)

2.    Számviteli törvény által elismert értékcsökkenési leírás (terv szerinti és terven felüli)

3.    Tárgyi eszköz, immateriális jószág kivezetésekor könyv szerinti érték

4.    Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek különösen:

 •  200 ezer forintot meghaladó szolgáltatás ellenértéke, ha egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatás igénybevétele ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel; az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni;
 • hiányzó, selejtezett eszköz,áru könyv szerinti értéke, ha nincs megfelelően jegyzőkönyvezve, vagy tárolása nem volt megfelelő és ezért ment tönkre. Lényegében akkor, ha megállapítható, hogy a vállalkozó nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére
 • megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulék
 • bíróság előtt nem érvényesíthető, továbbá az elévült követelés miatt elszámolt ráfordítás;
 • a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt saját tőke jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés;
 • ellenőrzött külföldi társaságnak (off-shore cégnek) kifizetett ellenérték, kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy az a vállalkozás érdekében merült fel
 • véglegesen átadott pénzeszköz/eszköz, annak áfája (amennyiben az átvevő nem téríti meg), átvállalt kötelezettség, térítés nélküli eszközátadás, szolgáltatásnyújtás, amennyiben
 • olyan külföldi személy kapja, amelynek államával Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatáselkerüléséről
 • ellenőrzött külföldi társaság (off-shore) cég kapja – meghatározás lásd feljebb
 •  olyan személy kapja, melynek vállalkozása veszteséges. Ehhez be kell szerezni a juttatásban részesülő nyilatkozatát, hogy e nélkül a juttatás nélküli eredménye nem lesz negatív és ezt utólag a beszámolóval is alá kell támasztani !
 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés
 • a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, ha az adózó vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez nem kapcsolódik

5.    Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik

6.    Követelésre elszámolt értékvesztés

7.    Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés, kivéve, ha elengedése magánszemély, vagy kapcsolt vállalkozás javára történik

8.    A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben.

9.    Adóellenőrzés, önellenőrzés során költségként elszámolt összeg

10.    Azon beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeg kétszerese, amelyet az adózó a negyedik év végéig azt elidegenít, nem helyez üzembe, nem vesz használatba

11.    Alultőkésítési szabály : nem kapcsolt vállalkozástól kapott kölcsönre (kivéve hitelintézettől) fizetendő kamat összege, amennyiben a tartozás napi átlagos állománya nagyobb, mint a saját tőke napi átlagos állományának háromszorosa.

12.    Átlagos állományi létszám csökkenésénél a csökkenés és az előző évi minimálbér szorzata 20%-al növelten (de max.az előző években ilyen címen elszámolt adóalapot csökkentő összeg 20%-al növelten), ha három éven belül történik a létszámcsökkenés. Kivéve, ha a csökkenés betegség, katonai szolgálat, halál,  szülés miatt következik be

 

Bízom benne, hogy ez a kis összefoglaló segítségedre lesz a feladatok megoldása során.